Xiaomi  ลุย เปิดโรงงานผลิตรถ EV ตั้งเป้า 3 แสนคันต่อปี     

         Xiaomi  ลุยสร้างรถยนต์ไฟฟาเป็นของตัวเองในกรุงป… Continue reading Xiaomi  ลุย เปิดโรงงานผลิตรถ EV ตั้งเป้า 3 แสนคันต่อปี